زمانبندی ریست شدن امتیاز سرورها

نام سرور زمان ریست تاریخ
4 TEAMS SMASH SLOW 1 امروز ساعت 18:00 2024-03-04
FFA ELIM SLOW 2 امروز ساعت 18:00 2024-03-04
FFA SMASH SLOW 8 1 روز دیگر 2024-03-05
TEAMS SLOW 1 1 روز دیگر 2024-03-05
FOOTBALL SLOW 2 روز دیگر 2024-03-06
FFA SMASH SLOW 9 3 روز دیگر 2024-03-07
FFA SLOW 1 4 روز دیگر 2024-03-08
FFA SMASH SLOW 10 5 روز دیگر 2024-03-09
4 TEAMS 1 5 روز دیگر 2024-03-09
FFA SLOW 2 6 روز دیگر 2024-03-10
FFA SMASH SLOW 11 7 روز دیگر 2024-03-11
FFA 1 8 روز دیگر 2024-03-12
CAR RACING 8 روز دیگر 2024-03-12
FFA SMASH SLOW 12 9 روز دیگر 2024-03-13
DUEL 10 روز دیگر 2024-03-14
FOOTBALL SLOW 2 10 روز دیگر 2024-03-14
FFA SMASH SLOW 13 11 روز دیگر 2024-03-15
FFA SLOW 4 12 روز دیگر 2024-03-16
TEAMS 1 12 روز دیگر 2024-03-16
TEAMS SLOW 2 13 روز دیگر 2024-03-17
DUEL 3 14 روز دیگر 2024-03-18
FFA ELIM SLOW 14 روز دیگر 2024-03-18
VOLLEYBALL SLOW 15 روز دیگر 2024-03-19
COOP LAST STAND 2 17 روز دیگر 2024-03-21
TEAMS 2 17 روز دیگر 2024-03-21
KINGS RANKING 17 روز دیگر 2024-03-21
DUEL 4 18 روز دیگر 2024-03-22
FFA SMASH SLOW 19 18 روز دیگر 2024-03-22
VOLLEYBALL SLOW 2 19 روز دیگر 2024-03-23
FOOTBALL 1 19 روز دیگر 2024-03-23
FFA SMASH SLOW 20 20 روز دیگر 2024-03-24
DUEL --50c-- 21 روز دیگر 2024-03-25
FOOTBALL SLOW 4 21 روز دیگر 2024-03-25
SUPPORT92 21 روز دیگر 2024-03-25
FFA SMASH SLOW 21 22 روز دیگر 2024-03-26
FOOTBALL SLOW 5 23 روز دیگر 2024-03-27
FFA SMASH SLOW 22 24 روز دیگر 2024-03-28
VOLLEYBALL SLOW 3 24 روز دیگر 2024-03-28
COOP LAST STAND 3 25 روز دیگر 2024-03-29
ZOMBIE LAND 25 روز دیگر 2024-03-29
BASKETBALL SLOW 26 روز دیگر 2024-03-30
FFA SMASH SLOW 23 26 روز دیگر 2024-03-30
FFA SLOW ZOOM 26 روز دیگر 2024-03-30
DUEL --200c-- 27 روز دیگر 2024-03-31
FOOTBALL SLOW 6 27 روز دیگر 2024-03-31
FFA 2 27 روز دیگر 2024-03-31
FFA SMASH 3 28 روز دیگر 2024-04-01
COOP LAST STAND 4 28 روز دیگر 2024-04-01
BASKETBALL SLOW 2 28 روز دیگر 2024-04-01
VOLLEYBALL SLOW 4 29 روز دیگر 2024-04-02
FFA ZOOM 29 روز دیگر 2024-04-02
FFA SMASH SLOW 14 29 روز دیگر 2024-04-02
DUEL FAST 29 روز دیگر 2024-04-02
FOOTBALL SLOW 3 30 روز دیگر 2024-04-03
COOP LAST STAND 30 روز دیگر 2024-04-03
FFA SMASH SLOW 1 30 روز دیگر 2024-04-03
FFA SMASH SLOW 2 31 روز دیگر 2024-04-04
FFA SMASH SLOW 15 31 روز دیگر 2024-04-04
COOP GAMES 31 روز دیگر 2024-04-04
COOP INF ONSLAUGHT 32 روز دیگر 2024-04-05
FFA SMASH SLOW 3 32 روز دیگر 2024-04-05
FFA SMASH SLOW 16 32 روز دیگر 2024-04-05
FFA SLOW 3 33 روز دیگر 2024-04-06
FFA SLOW 5 33 روز دیگر 2024-04-06
FFA SMASH 1 33 روز دیگر 2024-04-06
FFA SMASH SLOW 17 33 روز دیگر 2024-04-06
FFA SMASH SLOW 18 34 روز دیگر 2024-04-07
FFA SMASH SLOW 4 34 روز دیگر 2024-04-07
FFA SMASH 2 35 روز دیگر 2024-04-08
ZOMBIE LAND SLOW 35 روز دیگر 2024-04-08
FFA SMASH SLOW 5 36 روز دیگر 2024-04-09
TEAMS SMASH SLOW 2 37 روز دیگر 2024-04-10
4 TEAMS SLOW 1 37 روز دیگر 2024-04-10
FFA SMASH SLOW 6 38 روز دیگر 2024-04-11
CAR RACING SLOW 38 روز دیگر 2024-04-11
TEAMS SMASH SLOW 1 39 روز دیگر 2024-04-12
DUEL 2 39 روز دیگر 2024-04-12
FFA SMASH SLOW 7 40 روز دیگر 2024-04-13

BSLIFE | RankingReset